Soutěže

Pravidla soutěže


Pravidla internetové soutěže:


Pořadatelem soutěže je Stormedia.cz – promotion agency, Vlhká 25, 602 00 Brno.

Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník portálu Praktický život.cz, který odpoví správně na soutěžní otázku a uvede svou e-mailovou adresu, případně jméno či jiné údaje, jsou-li vyžadovány.

Délka soutěže je uvedena u každé soutěže zvlášť.

Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, který odpoví správně na soutěžní otázku, vyplní všechny povinné údaje a bude vylosován pořadatelem soutěže po ukončení trvání soutěže.

Losování výherce proběhne po ukončení soutěže, výherce bude o výhře informován elektronickou poštou.

Soutěžící v případě, že vyhraje, dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení v soutěžním článku po ukončení soutěže.

Účastník soutěže tímto poskytuje společnosti Stormedia.cz – promotion agency souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou.

Výhry jsou nevymahatelné.Pravidla SMS soutěže:Podmínky platné od 1. 10. 2009

1. Předmět soutěžních podmínek

1.1. Předmětem těchto soutěžních podmínek je stanovit jasná a závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat souteže provozované na webových stránkách www.prakticky-zivot.cz případně v tištěných
materiálech a reklamách.

2.Vymezení pojmů

2.1. SMS soutěž, Soutěž – termíny, které specifikují typ hry provozované Organizátorem na webových stránkách www.prakticky-zivot.cz. Soutěž je provozována na základě pravidel uvedených v odstavci 3.

2.2. SMS – označení SMS se používá pro krátké textové zprávy a jsou účtovány dle aktivovaného tarifu příslušného mobilního operátora. SMS služby jsou standardně u mobilních operátorů aktivovány.

2.3. PR SMS – označení PR SMS (prémiové SMS) se používá pro zprávy, které jsou zasílány na speciální telefonní čísla se zvýšeným tarifem. Tvar čísla je 90909TT kde TT vyjadřuje cenu včetně DPH účtovanou zákazníkovi.PR SMS služby jsou standardně u mobilních operátorů aktivovány, ale některé společnosti tyto služby svým zaměstnancům u firemních telefonních čísel blokují.

2.4. Klíčové slovo, WS – termíny označující klíčové slovo přidělené mobilním operátorem, které slouží k jednoznačné identifikaci projektu a je nedílnou součástí Soutežní SMS.

2.5. Soutěžní kód – je unikátní číselná hodnota, která jednoznačně rozlišuje jednotlivé soutěže. Je nedílnou součástí Soutežní SMS.

2.7. Soutěžní SMS – PR SMS zpráva, která se zasílá na telefonní číslo 9090940. Počet zaslaných Soutěžních SMS je omezen a počet je stanoven pro každou Soutěž zvlášť. Cena Soutěžní SMS je 40,- Kč včetně DPH.

2.9. Výhra – jedná se o hlavní výhru v každé jednotlivé aktivní soutěži provozované Organizátorem. Výhru získá každý X-tý Soutěžící, který zaslal požadovanou SMS. Pořadí výherní SMS je uvedeno v každé soutěži. (Např. každá 1000. soutěžní SMS vyhrává.) Každý soutěžící je o svém pořadí informován odpovědní SMS v krátkém čase po zaslání soutěžní SMS.

2.10. Výherce – je Soutěžící, který zaslal Soutěžní SMS případně několik Soutěžních SMS a vyhrál jednu z výher uvedených v bodech 2.9.. a pravdivě vyplnil požadované kontaktní údaje po přihlášení k uživatelskému účtu a současně souhlasil s těmito Soutěžními podmínkami v plném znění.

2.11. Organizátor, Provozovatel soutěže – WebSeller s.r.o., Pohodová 55, Šanov 671 68, IČ: 28271921. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 57763.

2.12. Soutěžící, účastník soutěže – je každá osoba, která zašle Soutěžní SMS vztahující se k jakékoli aktivní Soutěži provozované Organizátorem bez ohledu na to, zdali je vlastníkem telefonního čísla, ze kterého byla Soutěžní SMS odeslána.

2.13. Začátek soutěže – začátek soutěže znamená, že stav přijatých Soutěžních SMS v dané hře je nulový (0). Soutěž začíná zvěřejněním fixního termínu.

2.14. Konec soutěže – konec soutěže znamená, že byl dosažen předem známý termín ukončení soutěže.

2.15. Server – server je technické počítačové vybavení, na kterém jsou provozovány webové stránky Organizátora a je umístěné v technologické místnosti poskytovatele páteřního připojení k internetu, který je označen termínem ISP.

3. Pravidla soutěže a systém hry


3.1. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která ma trvalý pobyt na území České republiky. Osoby mladší 18 let jsou ze soutěže vyloučeni.

3.2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou přímými zaměstnanci a rodinými příslušníky Organizátora.

3.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami v plném znění.

3.4. Počet výher na jedno telefonní číslo, ze kterého jsou zasílány Soutěžní SMS, není ždáným způsobem omezen. Soutěžící se může stát Výhercem opakovaně.

3.5. Všechny soutěže v nabídce Organizátora jsou periodické, pokud není stanoveno jinak. Taková skutečnost je pak uvedena u konkrétní soutěže, a to způsobem, aby tato informace nemohla být Soutěžícím přehlédnuta.

3.6. Soutež je považována za spuštěnou uveřejněním na webových stránkách Organizátora.

3.7. Soutěžící se do Soutěže zapojí odesláním Soutěžní SMS a tím se stává aktivním soutěžícím.

3.8. Na základě odeslané Soutěžní SMS obdrží obratem Soutěžící potvrzující SMS zprávu.

3.9. Na základě získaných informací, se může každý Soutěžící svobodně rozhodnout, jestli bude v Soutěži pokračovat a bude zasílat další Soutěžní SMS a tím si ovlivní možnost získání Výhry.

3.13. Všechny přijaté Soutěžní SMS jsou zpracovávány v pořadí, ve kterém byly obdrženy a jsou ukládány do databáze s časovým razítkem.

3.14. 24 hodin po ukončení soutěže probíhá zpracovávání výsledků a je určován Výherce, který v průběhu Soutěže zaslal nejvyšší počet Soutěžních SMS.

3.15. Pokud se soutěžící stává Výhercem výhry, je informován prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon a také na uvedenou emailovou adresu, pokud je zadána v profilu na webových stránkách Organizátora v uživatelské sekci.

3.16. Výhra je zaslána Organizátorem maximálně do 30 dnů od určení Výherce na kontaktní adresu uvedenou v profilu na webových stránkách Organizátora v uživatelské sekci. Tím je splněna povinnost předání Výhry výherci.

3.17. Výherce akceptuje zkutečnost, že hradí poštovné a balné v plné výši.

3.18. Společně s výhrou je zaslán předávací protokol, který je Výherce povinen podepsat a odeslat zpět na adresu Organizátora do deseti (10) dnů od přijetí výhry.
Tím je splněna povinnost pro oficiální připsání výhry Výherci. V případě, že k tomuto kroku nedojde, je stále vlastníkem Výhry Organizátor a má plné právo požadovat Výhru zpět.

3.19. Záruka na výhry je poskytována obchodním či servisním zastoupením konkrétního produktu. Organizátor nezodpovída za vady a poškození vzniklé v průběhu dopravy. Výherce akceptuje tuto zkutečnost.

3.20. Pro bezproblémové používání webových stránek www.prakticky-zivot.cz je nutné mít povolené cookies a javascript v internetovém prohlížeči. Toto nastavení bývá ve vetšině internetových prohlížečů standardně aktivováno.

4. Práva a povinnosti Soutěžícího


4.1. Soutěžící si je vědom toho, že do Soutěže vstupuje dobrovolně.

4.2. Soutěžící je povinen uvést na sebe pravdivé a korektní kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání Výhry, na webových stránkách Organizátora v uživatelské sekci.

4.3. Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen vyplnit kontaktní údaje do třiceti (30) dnů od vyhlášení výhry. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4. Soutěžící se zavazuje, že bude odesílat Soutěžní SMS pouze z mobilního telefonu. Jakýkoli jiný způsob odesílání či zaznamenaný pokus o takové zasílání je zakázáno.

4.5. Soutěžící se zavazuje, že nebude sdílet uživatelský účet s jinou osobou a bude své přihlašovací údaje držet v tajnosti.

4.6. Soutěžící je povinnen zacházet s webovými stránkami Organizátora takovým způsobem, aby nemohlo dojít k poškození dobrého jména webových stránek a Organizátora.

4.7. Soutěžícímu je výslovně zakázáno rozesílat zprávy inzertního, reklamního charakteru prostřednictvím SMS brány Organizátora.

4.8. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování zákonů a právních předpisů České republiky a svým jednáním nevystavil Organizátora, případně další účastníky soutěží právní odpovědnosti a nezpůsobil jim jakoukoli újmu.

5. Práva a povinnosti Organizátora

5.1. Organizátor je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal výhercem Bonusové výhry. Organizátor zašle Výherci SMS zprávu na mobilní telefon a na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích na webových stránkách Organizátora. Pokud údaje nejsou Soutěžícím zatím doplněny, bude zaslána pouze SMS zpráva.

5.2. Organizátor splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím odesláním na adresu uvedenou v kontaktních údajích na webových stránkách Organizátora, za předpokladu, že jsou splněny povinnosti v bodě 4.3..

5.3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra způsobit Výherci, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem (válka, teroristický útok, vyjímečný stav, apod.) nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora. Jedná se především o selhání sítí mobilních operátorů, sítí ISP, systémů Organizátora, datových linek, mobilních telefonů, apod.. V takovém případě si Organizátor vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.6. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly zasílaných soutežních SMS a trvale zamezit přístup soutěžícím, kteří se pokusili neoprávněným způsobem ovlivňovat případně sabotovat soutež.

5.7. Organizátor si vyhrazuje právo změny Soutěžních podmínek.

6. Bezpečnost a ochrana údajů


6.1. Účastí v Soutěži každý Soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2. Výherce souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště na webových stránkách Organizátora, tištěných materiálech a reklamách. Ostatní poskytnuté údaje jsou považovány za neveřejné a bude s nimi tak nakládáno.

7. Závěrečná ustanovení


7.1. Spory vzniklé v souvislosti s těmito Smluvními podmínkami se budou řešit vzájemnou dohodou. Nedojde li k vzájemné dohodě, stává se rozhodcem Organizátor.

7.2. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se provozovaných Soutěží podle vlastního uvážení.

7.3. Smluvní podmínky jsou platné od 1. 10. 2009.

7.4. Aktuální verze platných smluvních podmínek je uveřejněna na webových stránkách www.prakticky-zivot.cz.

© ISSN 1804-106X - online magazín Praktický-život.cz.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez předchozího bez souhlasu zakázáno.